ILLAN I CULLELL ARQUITECTURA va iniciar la seva activitat professional el 2007, realitzant projectes d'arquitectura, urbanisme i paisatgisme des de la concepció d'idea inicial fins a la seva execució.
Dirigim l'estudi en Jaume Illan Díez i la Rosa Cullell i Riera, ambdós arquitectes per la UPC de Barcelona.
La nostra voluntat és realitzar una arquitectura de qualitat conceptual i material optimitzant tots els recursos per poder-nos ajustar a l’interès de cada client.

Oferim els SERVEIS de:

ARQUITECTURA

• Realització d’avantprojectes complets acompanyats d’imatges 3D destinats bé a promotors per poder realitzar un estudi de viabilitat d’una obra, bé a clients particulars per orientar-los en la compra d’una parcel·la.
• Redacció de projectes bàsics i executius incloent amidaments, pressupost i estudi de seguretat i salut per a tot tipus d’edificis. Realitzem reformes interiors, reformes integrals, rehabilitacions i obra nova.
• Direccions d’obra, per qualsevol dels tipus abans especificats.
• Interiorisme, tant per habitatge com per equipaments.
• Paisatgisme per condicionament d’espais exteriors: terrasses, jardins o entorns rústics.
• Assessorament i consultoria, incloent la redacció de certificats i informes que son de la nostra competència.

URBANISME

• Modificacions de planejaments urbanístics, tant de poums com de sistemes locals.
• Concreció de l’ordenació de volums, amb reajustament d’alienacions i rasants.
• Estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent i els que resultin necessaris, per poder tramitar projectes fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre l’ordenació volumètrica.
• Projectes de parcel·lació.
• Projectes de reparcel·lació.
• Projectes de segregació i agrupació de finques.
• Assessorament i consultoria, incloent la redacció de certificats i informes que son de la nostra competència.

PROJECT MANAGEMENT

• Gestió de projecte, coordinant la redacció arquitectònica amb la vinculació amb estructura, instal·lacions, amidaments, pressupost, seguretat i salut, projecte mediambiental i projecte d’activitat.
• Gestió d’obra, incloent la possible elecció i coordinació d’industrials a fi de maximitzar l’eficiència econòmica i temporal del treball.

APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

• Generació de renders i vídeos exteriors i interiors de projectes ja redactats o de noves propostes.
• Presentació de projectes a través d’un sistema interactiu mitjançant el qual el client pot visualitzar les seva proposta amb imatges 2D i 3D que li permeten veure les diferents alternatives.
• Relació arquitecte – client a través del núvol com a sistema d’intercanvi d’informació, on periòdicament es pengen els canvis realitzats i així es pot seguir l’evolució del projecte pas a pas.© 2015 ILLAN i CULLELL ARQUITECTURA - info@icarquitectura.com
website: Sílvia Clavera